Stadgar

Stadgar för Torsten och Maria Magnussons stiftelse

§ 1 – Ändamål

Torsten och Maria Magnussons stiftelse har som ändamål dels att ekonomiskt stödja eftergymnasial utbildning för ungdomar och dels ge diakonalt ekonomiska bidrag.
Bidrag till studier kan ges efter ansökan till den som

  • är stadigvarande medlem i Svenska kyrkan
  • är folkbokförd eller före studiernas början varit folkbokförd inom Aneboda, Asa eller Bergs församlingar
  • har antagits till och påbörjat eftergymnasial utbildning

Diakonala bidrag kan ges efter ansökan till den som

  • vistas inom Aneboda, Asa eller Bergs församlingar
  • är i behov av diakonalt ekonomiskt stöd

§ 2 – utdelningsbart belopp

Årligen skall 100 000 kronor utdelas till eftergymnasial utbildning och 50 000  kronor till diakonala ändamål. Kapitalets avkastning skall tillföras kapitalet och bilda grund för utdelning. Om avkastningen understiger 150 000 kronor skall mellanskillnaden tas ur stiftelsekapitalet. Om avkastningen överstiger 150 000 kronor skall eventuellt underskott i stiftelsekapitalet balanseras till 5 000 000 kronor innan överskottet stärker utdelningsbeloppet för diakonala ändamål.
Om ansökningsantalet för utbildningsbidrag överstiger tre personer årligen ges bidrag till minst tre.

§ 3 – utdelning
Utdelning av studiestöd skall ske under värdiga former en gång per år vid tidpunkt som styrelsen bestämmer. Samråd inför utdelning skall ske med stiftaren alternativt stiftarens familj. Till utdelningstillfället skall stiftaren och hans familj i god tid inbjudas. Motsvarande möjlighet överförs vid stiftarens frånfälle på stiftarens barn.

§ 4 – styrelse
Stiftelsens tillgångar och angelägenheter skall handhas av en styrelse med fem  ledamöter. Ledamöterna skall representera Aneboda, Asa och Bergs församlingar och ha sitt säte i Berg. Mandattiden är tre år och ledamot utses av kyrkorådet i Berg eller motsvarande framtida korporation. Styrelsen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande. Båda äger i förening teckna stiftelsen firma. Styrelsen är beslutsmässig med minst tre ledamöter närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden företräder.

§ 5 – arbetsformer
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när ledamot genom  ordföranden så påfordrar. Normalt sammanträder styrelsen på våren för att fastställa årsredovisningen och på hösten för att fastställa utdelning. Beredning av ärenden inför sammanträden sker genom ordföranden och den inom styrelsen som av denne anmodas.

§ 6 – förvaltning
Stiftelsens ekonomiska förvaltning skall ske genom styrelsen med biträde av bank. Förvaltningen skall ske med säkerhet och utan risk för att kapitalet urholkas. Förvaltnings- och revisionskostnader liksom kostnader för utlysning och utdelning gäldas av stiftelsens tillgångar. Årsredovisning skall överlämnas till av länsstyrelsen utsedd revisor enligt stiftelselagens bestämmelser. Årsredovisning jämte revisionsberättelse skall tillställas stiftaren.

§ 7 – tillsyn
Stiftelsen skall stå under länsstyrelsens i Kronobergs län tillsyn samt vara registrerad hos länsstyrelsen i enlighet med villkoren i stiftelselagen (1994:1220)

§ 8
Ändring av urkund och stadgar får endast ske av enig styrelse efter samråd med företrädare för stiftaren.

Stadgar (PDF)

Stadgar_260x195.BR.201212.V1